شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/12/12 مصوبه هيات وزيران  
1371/12/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 126 - 139
1372/01/31 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-