شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/12/20 مصوبه هيات وزيران  
1374/12/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1375/01/14 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-