شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه‌هاي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/12/08 مصوبه هيات وزيران  
1373/01/16 نامه شوراي نگهبان  
1373/01/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 44 - 82
1373/04/01 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1373/04/21 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-