شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/01/27 مصوبه هيات وزيران  
1376/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/03/11 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-