شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت دولتي پست بانك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/02/30 مصوبه هيات وزيران  
1375/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1375/04/04 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-