شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/04/23 مصوبه هيات وزيران  
1370/06/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 139 - 141
1370/07/14 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1370/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1370/08/01 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-