شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/07/23 مصوبه هيات وزيران  
1374/08/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1374/09/05 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1374/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1374/11/16 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-