شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي كيش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/03/31 مصوبه هيات وزيران  
1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1373/04/26 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-