شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه مواد (12)، (14) و (15) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/06/11 مصوبه هيات وزيران  
1375/07/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1380/05/01 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-