شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/10/07 مصوبه هيات وزيران  
1376/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/11/11 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-