شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/05/11 مصوبه هيات وزيران  
1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1371/06/08 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-