شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/03/18 مصوبه هيات وزيران  
1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/04/22 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-