شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/10/04 مصوبه هيات وزيران  
1373/10/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1373/11/02 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-