شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/11/05 مصوبه هيات وزيران  
1376/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/12/16 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-