شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/08/14 مصوبه هيات وزيران  
1369/09/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1369/09/14 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-