شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/02/04 مصوبه هيات وزيران  
1374/03/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 139
1374/07/25 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1374/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1374/09/14 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-