شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/08/30 مصوبه هيات وزيران  
1375/09/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1375/10/16 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-