شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان جهاد استان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/07/27 مصوبه هيات وزيران  
1373/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1373/08/22 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-