شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/12/22 مصوبه هيات وزيران  
1376/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/02/23 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-