شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/03/09 مصوبه هيات وزيران  
1375/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1375/04/06 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-