شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي آب استان زنجان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/12/09 مصوبه هيات وزيران  
1371/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1371/12/27 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-