شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه ماده (7) اساسنامه سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/02/09 مصوبه هيات وزيران  
1375/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1375/04/04 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-