شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه ماده (5) اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/02/10 مصوبه هيات وزيران  
1376/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/03/06 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-