شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/10/21 مصوبه هيات وزيران  
1373/02/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 81 - 85 - 139
1373/03/31 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1373/04/26 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-