شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/11/05 مصوبه هيات وزيران  
1376/11/29 نامه دولت  
1376/12/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/12/25 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-