شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/06/30 مصوبه هيات وزيران  
1376/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/07/20 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-