موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433327654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح استفساريه ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394/05/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تسري ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 1381 1394/05/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل)هاي اصلاحي (1)، (2) و (4) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به ‌موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مربوط‌به يكسان‌كردن برخي از مقررات حمل ‌و نقل هوايي بين‌المللي 1394/05/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي 1394/05/14 بدون اعلام نظر شورا
لايحه اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول جهت كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT) 1394/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن 1394/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم 1394/05/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل‌ و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي 1394/05/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1394/04/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه دائمي شدن قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي 1394/04/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران 1394/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري 1394/03/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي 1394/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 1394/03/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني (سرو) و (اسندره) 1394/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه دوجانبه همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده از دروازه‌هاي مرزي زميني (رازي) و (كاپي كوي) و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1394/02/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران 1394/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور 1394/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1394/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 1394/02/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1394 كل كشور 1393/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1393/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور 1393/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه‌شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي 1393/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني 1393/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان 1393/08/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته 1393/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور 1393/05/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بازنشسته‌كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‌نمايند 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW) 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن 1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار 1393/04/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي 1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1393/04/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM) 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي 1393/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 1393/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران 1393/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1393/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1393/01/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي 1393/01/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه آيين دادرسي كيفري 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي 1392/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1393 كل كشور 1392/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن 1392/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي 1392/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 1392/10/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور 1392/10/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها 1392/09/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور 1392/09/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات 1392/08/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدارسيون روسيه 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش 1392/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي 1392/08/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند 1392/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1392/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي 1392/07/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور 1392/06/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور 1392/06/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح پيگيري حقوقي- سياسي نقش و دخالت آمريكا و انگليس در كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دولت ملي ايران 1392/06/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان 1392/05/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) 1392/04/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3336  
v  >3433327654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-