موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433327654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور 1393/05/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بازنشسته‌كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‌نمايند 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW) 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن 1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار 1393/04/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي 1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1393/04/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM) 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تجارت 1393/03/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي 1393/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 1393/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران 1393/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1393/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1393/01/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي 1393/01/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه آيين دادرسي كيفري 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي 1392/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1393 كل كشور 1392/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن 1392/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي 1392/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 1392/10/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور 1392/10/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها 1392/09/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور 1392/09/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات 1392/08/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدارسيون روسيه 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش 1392/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي 1392/08/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند 1392/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1392/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي 1392/07/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور 1392/06/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور 1392/06/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح پيگيري حقوقي- سياسي نقش و دخالت آمريكا و انگليس در كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دولت ملي ايران 1392/06/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان 1392/05/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) 1392/04/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 1392/03/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1392/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1392 كل كشور 1392/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير 1392/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان 1392/02/15 بدون اعلام نظر شورا
لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي 1392/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي 1392/02/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات اسلامي 1392/02/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه سه‌دوازدهم بودجه سال 1392 كل كشور 1391/12/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت خانواده 1391/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي- 8) 1391/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي 1391/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل 1391/11/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري جمهوري اسلامي ايران 1391/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم 1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان 1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي احداث‌شده توسط خيّران 1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان 1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران 1391/09/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون دريايي ايران 1391/09/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ك) ماده (20) و بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/09/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به بند (44) و يك تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 كل كشور 1391/09/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/08/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح حمايت از سرمايه گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 كل كشور 1391/08/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1391/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1391/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفساريه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 3301  
v  >3433327654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-