موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433329876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) 1389/10/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه ايجاد چهارده منطقه ويژه اقتصادي 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند، مراغه، آستارا و سهلان 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS) 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب متن تجديدنظرشده كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاوله‌نامه و آيين‌‌نامه كلي كنفرانس‌ها، مجامع و ساير جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي كنفرانس سران مختار (آنتاليا – 2006 ميلادي «1385 هجري شمسي») 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق جزاير هندورابي و فارور كوچك و بزرگ به محدوده منطقه آزاد كيش 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأسيس شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحيه پروتكل 1992 ميلادي برابر با 1371 هجري شمسي جهت اصلاح كنوانسيون بين‌‌‌المللي مسئوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي 1969 ميلادي برابر با 1348 هجري شمسي و پروتكل 1992 ميلادي برابر با 1371 هجري شمسي جهت اصلاح كنوانسيون تأسيس يك صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي 1971 ميلادي برابر با 1350 هجري شمسي 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري و هماهنگي‌ امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات 1389/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي 1389/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1389/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ‌ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي 1389/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1389/06/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 1372 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 1389/06/10 بدون اعلام نظر شورا
طرح اصلاح قانون راجع به ‌منع توقيف اموال ‌منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به ‌آن 1389/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1389/05/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداري مصوب 1334 1389/05/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه استفساريه تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي 1389/05/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران 1389/05/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 1372 1389/04/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس استان البرز 1389/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري 1389/04/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387 1389/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مستثني‌شدن شهرداري‌هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر 1389/04/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي 1389/04/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي 1389/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا 1389/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 1389/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور 1389/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله‌نامه كار دريايي مصوب سازمان بين‌المللي كار 1389/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 1369 1389/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي 1389/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انصراف دولت ايران از عضويت در قرارداد بين‌المللي مربوط به خط‌ شاهين كشتي‌ها مصوب 1930 ميلادي (1309 هجري شمسي) 1389/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت ايران به كنوانيسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) مضر ضدخزه بر روي كشتي‌ها مصوب 2001 ميلادي (1380 هجري شمسي) 1389/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسئوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بازنگري‌كننده كنوانسيون مدارك شناسايي دريانوردان 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي نايروبي درباره انتقال لاشه كشتي‌ها 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) ضميمه آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) ضميمه آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مونته‌نگرو 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تسري حكم ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 به ماليات‌ها و عوارض كالا و خدمات 1389/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشتي‌ها 1389/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 1389/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي 1389/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي 1389/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 1364 1389/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت ‌معلم و دانشگاه شهيد رجائي 1389/02/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل (تشريفات) آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي مصوب 2000 ميلادي (برابربا 1379 هجري شمسي) 1389/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي 1389/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان 1389/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي 1389/02/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي 1388/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات 1388/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه در زمينه حفظ نباتات 1388/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 1388/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تآمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني 1388/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقنتامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان 1388/11/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان 1388/11/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور 1388/11/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در عرصه با مبارزه با مواد مخدر، جرايم سازمان يافته تروريزم 1388/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين 1388/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها 1388/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 1388/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسي 1388/10/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي ‌شهرها 1388/09/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و ماده (190) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و الحاق ماده (187 مكرر) به قانون مقررات استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 1388/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 1388/09/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1372 1388/09/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اعلام روز 29 دي‌ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين 1388/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان 1388/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس 1388/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) 1388/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (113)‌ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1388/07/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1388/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان 1388/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1388/07/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين 1388/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 1388/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران 1388/07/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (1) قانون رفع برخي از موانع توليد وسرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 1386 1388/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه 1388/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها 1388/06/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بيمه‌هاي اجتماعي قالي‌بافان، ‌بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) 1388/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3336  
v  >3433329876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-