شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/12 لايحه  
1396/04/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/05/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/05/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/05/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 80 - 77
1396/09/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1396/09/20 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-