موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433328765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او) 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به اجراي بند (2) جزء (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري 1390/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي تأييد صلاحيت 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيايي كاهش بلايا 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز 1390/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي آب 1390/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح كاهش روابط با انگليس 1390/09/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/09/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه امور گمركي 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون معادن 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع 1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي 1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه مطالعات بين‌المللي مس 1390/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپايي مديريت كيفيت 1390/08/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح زكات 1390/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نظارت بر رفتار قضات 1390/07/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (16) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/07/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه آهن اروپا - آسيا 1390/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن 1390/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين‌المللي زمين‌لغزش 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز 1390/06/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر 1390/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي 1390/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان 1390/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون نفت 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات 1390/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، ‌علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) 1390/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان‌يافته و تروريسم 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن 1390/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ‌ارزي براي حمل ‌و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح حمايت از افرادي كه توسط گروهك‌هاي ضدانقلاب و منحرفين اعتقادي اسير، كشته و يا معلول مي‌شوند 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌المللي آب‌نگاري 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پذيرش اصلاحيه ضميمه (ب) پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح رديف (1) جزء (ع) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور 1389/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 1389/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظرشده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور 1389/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام 1389/11/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت‌ بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان 1389/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق سه ‌ماده و دو تبصره به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1389/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري 1389/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پيش‌فروش ساختمان 1389/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3336  
v  >3433328765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-