موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433328765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي مطابق با 1387 هجري شمسي 1391/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي 1391/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز 1391/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها 1391/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير 1391/02/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمرك‌هاي آنها 1391/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء‌ - پكن (12-8 آذرماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي) 1391/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران 1391/02/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال 1391/02/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بين‌المللي (IDA) از مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت خلق چين 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح صلاحيت‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌ براي‌ رسيدگي‌ به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي 1391/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير 1390/12/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه 1390/12/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 1390/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه 1390/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند 1390/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 1390/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه 1390/12/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 1390/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي 1390/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 1390/12/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او) 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به اجراي بند (2) جزء (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري 1390/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي تأييد صلاحيت 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيايي كاهش بلايا 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز 1390/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي آب 1390/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح كاهش روابط با انگليس 1390/09/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/09/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه امور گمركي 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون معادن 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع 1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي 1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه مطالعات بين‌المللي مس 1390/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپايي مديريت كيفيت 1390/08/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح زكات 1390/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نظارت بر رفتار قضات 1390/07/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (16) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/07/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه آهن اروپا - آسيا 1390/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن 1390/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين‌المللي زمين‌لغزش 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز 1390/06/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر 1390/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي 1390/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان 1390/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون نفت 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات 1390/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، ‌علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) 1390/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3371  
v  >3433328765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-