شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/26 طرح  
1396/03/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/04/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-