موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433327654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/08/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح حمايت از سرمايه گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 كل كشور 1391/08/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1391/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1391/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفساريه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تعيين حدود مسئوليت شركت‌هاي هواپيمايي ايراني 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق تشريفات (پروتكل) آمادگي، واكنش و همكاري منطقه‌اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط‌ زيست دريايي درياي خزر 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي پيانك (PIANC) 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌ زنبورداران 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن 1391/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني 1391/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم 1391/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي 1391/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء 1391/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ‌ارزيابي انطباق، ‌تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي (ريسكام) 1391/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1391/04/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ورود موقت 1391/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني 1391/03/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1391/03/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حذف نام پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي 1391/03/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك براي توسعه بين‌المللي 1391/03/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1391/03/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمايم (3)،(4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1391/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد) 1391/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك 1391/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1391 كل كشور 1391/02/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 1391/02/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح مواد (196) و (197) آيين‌نامه داخلي مجلس 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كاركنان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي) 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن 1391/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي مطابق با 1387 هجري شمسي 1391/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي 1391/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز 1391/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها 1391/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير 1391/02/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمرك‌هاي آنها 1391/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء‌ - پكن (12-8 آذرماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي) 1391/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران 1391/02/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال 1391/02/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بين‌المللي (IDA) از مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت خلق چين 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1391/01/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح صلاحيت‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌ براي‌ رسيدگي‌ به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي 1391/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير 1390/12/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه 1390/12/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 1390/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه 1390/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند 1390/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 1390/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه 1390/12/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 1390/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي 1390/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 1390/12/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او) 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به اجراي بند (2) جزء (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز 1390/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري 1390/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري 1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي تأييد صلاحيت 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيايي كاهش بلايا 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي 1390/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز 1390/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي آب 1390/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح كاهش روابط با انگليس 1390/09/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3310  
v  >3433327654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-