شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/08/04 لايحه  
1395/02/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/03/10 نامه استمهال  
1395/03/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/03/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/03/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/03/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/03/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 74 - 75
1395/04/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/05/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/05/31 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/06/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/06/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/06/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/06/03 نامه استمهال  
1395/06/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 15 - 85 - 75 - 60 - 57 - 174 - 159 - 110 - 142 - 112 - 36 - 126 - 53 - 160 - 54 - 55 - 76 - 87 - 90 - 156 - 161 - 173
1395/08/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/09/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/09/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/09/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/09/04 نامه استمهال  
1395/09/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 75 - 60
1395/09/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/10/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/10/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/10/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصول 60 - 75
1395/11/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/11/26 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/11/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله پنج  
1396/01/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-