شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/10/27 لايحه  
1395/10/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/10/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/10/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/10/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/10/29 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/11/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/11/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/11/06 نامه استمهال  
1395/11/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/11/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/11/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/11/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/11/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/11/19 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1395/11/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 60 - 4 - 3 - 15 - 156 - 50 - 110 - 85 - 53 - 57 - 74 - 112 - 55
1395/11/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/12/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/12/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/05 نامه شوراي نگهبان  
1395/12/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 60 - 4 - 55 - 57 - 110
1395/12/09 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1395/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1395/12/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/12/14 جدول تطبيقي  
1395/12/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/12/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/17 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1395/12/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصول 3 - 55 - 60
1395/12/21 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1395/12/21 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1395/12/22 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1396/04/12 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-