شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه جزء(1) بند «الف» تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/02/25 طرح  
1397/02/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/03/03 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-