عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص موقوفات 1376/03/01
نظارت شرعي در خصوص اثبات قتل با قسامه 1375/12/14
نظارت شرعي در خصوص پرداخت ديه به اولياي دم 1375/05/10
نظارت شرعي در خصوص ماده واحده قانون افتتاح حساب پس انداز براي اطفال - مصوب 1357 1375/05/06
نظارت شرعي در خصوص گرفتن ماليات از موقوفات خاص 1375/03/06
نظارت شرعي در خصوص پرداخت ديه به اولياي دم 1374/08/25
نظارت شرعي در خصوص مستثني بودن موقوفات از قوانين مربوط به املاك شخصي 1374/04/27
نظارت شرعي در خصوص ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1374/03/08
نظارت شرعي در خصوص ماده 5 تصويب‌نامه شماره 7118/ت211ه مورخ 1373/6/6 هيئت وزيران 1373/12/20
نظارت شرعي در خصوص بند 5 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها و ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها 1373/04/11
نظارت شرعي در خصوص ماده 47 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1372/12/11
نظارت شرعي در خصوص مواد 68 و 68 مكرر آيين دادرسي كيفري 1372/09/11
نظارت شرعي در خصوص اوقاف 1372/05/11
نظارت شرعي در خصوص ماده (152) قانون ديات - مصوب 1361 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ماده (443) قانون مجازات اسلامي - مصوب 70/05/08 كميسيون مزبور 1372/05/02
نظارت شرعي در خصوص تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامي مصوب 1369/10/18 1372/04/22
نظارت شرعي در خصوص مرور زمان در تخلفات اداري 1372/02/27
نظارت شرعي در خصوص ملكيت معادن 1371/10/22
نظارت شرعي در خصوص مواد 323 و 325 قانون دادرسي و كيفر ارتش 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص قانون منع بازداشت بدهكاران و ماده 139 قانون تعزيرات 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1371/06/08
نظارت شرعي در خصوص عدم شمول مغايرت شرعي مرور زمان نسبت به اشخاص خارجي كه در كشورشان مرور زمان به رسميت شناخته شده است 1371/05/11
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختياز كشاورزان قرار گرفته است 1369/10/05
نظارت شرعي در خصوص تصرّفات برخلاف وقفنامه و بدون قصد و رضاى متولى 1369/10/05
نظارت شرعي در خصوص ماده 712 قانون آيين دادرسي مدني با موضوع الزام به پرداخت هزينه دادرسي 1369/06/18
نظارت شرعي در خصوص اخذ 2% از فروش شركت ها و كارخانجات توسط سازمان صنايع ملي ايران 1369/03/23
نظارت شرعي در خصوص مواد 5 و 6 قانون ازدواج مصوب 1310 1368/10/17
نظارت شرعي در خصوص آراء كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور 1368/08/03
نظارت شرعي در خصوص جواز احداث ساختمان در محدوده حريم روستا در صورتي‌كه مورد نياز براي مصارف مقرر جهت حريم نباشد 1368/08/03
نظارت شرعي در خصوص وصول خسارت تأخير تأديه 1367/10/14
نظارت شرعي در خصوص مشروعيت ماده 1309 قانون مدني 1367/08/08
نظارت شرعي در خصوص مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحي 1348 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 294 قانون امور حسبي 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص شمول مرور زمان نسبت به تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص شمول مرور زمان در رسيدگي به تخلفات قضات و صاحب منصبان پاركه با موازين شرع 1366/10/23
نظارت شرعي در خصوص مواد 2 و 7 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات بعدي 1366/06/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 44 مكرر قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1347 1366/04/11
نظارت شرعي در خصوص اينكه شن و ماسه و خاك رس تابع زمين و ملك اشخاص و موقوفات است 1366/03/28
نظارت شرعي در خصوص اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي 1365/12/16
نظارت شرعي در خصوص ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 1365/08/14
نظارت شرعي در خصوص تعيين مدت براي اعتبار وصيت‌نامه عادي و خودنوشت موضوع ماده 294 قانون آيين دادرسي مدني 1365/04/22
نظارت شرعي در خصوص مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 1365/04/19
نظارت شرعي در خصوص لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب 1358/2/4 شوراي انقلاب 1364/12/20
نظارت شرعي در خصوص ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18/ 10/ 51 1364/09/19
نظارت شرعي در خصوص قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352/8/22 1364/07/09
نظارت شرعي در خصوص مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي مدني و ساير موادي كه به طور متفرقه در قوانين ديگر، احكامي نسبت به دريافت خسارت تأخير تأديه دارند 1364/04/18
نظارت شرعي در خصوص مغايرت اخذ خسارت تاخيز تاديه توسط بانك ها با شرع 1364/04/12
نظارت شرعي در خصوص نبصره ماده 34 و مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايي قانون ثبت 1363/12/23
نظارت شرعي در خصوص دريافت بهره از وام، پس از تاريخ سررسيد آن 1363/05/17
نظارت شرعي در خصوص ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده 1363/05/09
نظارت شرعي در خصوص واگذاري زمين‌هاي بنياد مستضعفان به وزارت مسكن و شهرسازي 1363/05/07
تعداد كل رديف : 134 
v  >321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-