عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413127654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص موضوع بند(9) ماده(50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور 1390/04/28
نظارت شرعي در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي 1387/09/03
نظارت شرعي در خصوص عدم مغايرت مرور زمان در دعاوي اشخاص خارجي 1387/04/04
نظارت شرعي در خصوص عدم پرداخت حق ارتفاق ناشي از حريم راههاي اصلي و فرعي و خطوط مواصلاتي برق و آب و گاز و نفت توسط دولت 1386/07/08
نظارت شرعي در خصوص ماده 52 قانون تجارت 1385/11/28
نظارت شرعي در خصوص ابطال ماده 34 قانون ثبت 1385/05/12
نظارت شرعي در خصوص عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در پاسخ به استعلام بانك مركزي 1385/05/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 23 آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه 1383/10/21
نطارت شرعي در خصوص قطعي بودن آراء كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 1382/04/09
نظارت شرعي در خصوص انتشار اوراق قرضه ارزي 1380/11/24
تعداد كل رديف : 134 
v  >1413127654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-