شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/09/24 مصوبه هيات وزيران  
1387/12/13 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/01/25 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/02/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/02/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/02/23 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1388/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 139
1388/07/04 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-