شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/07/12 مصوبه هيات وزيران  
1388/08/28 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1388/09/30 نامه دولت  
1388/10/08 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1388/12/22 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-