شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/10/19 مصوبه هيات وزيران  
1389/11/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/11/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1389/12/11 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-