شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/04/19 مصوبه هيات وزيران  
1387/05/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1387/06/03 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-