شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/07/01 مصوبه هيات وزيران  
1386/07/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1386/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1386/08/02 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-