شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/10/05 مصوبه هيات وزيران  
1389/10/20 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/11/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1389/12/15 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1390/06/19 جدول تطبيقي  
1390/06/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1390/07/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1390/07/10 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1390/07/24 جدول تطبيقي  
1390/07/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1390/09/01 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1390/12/27 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-