شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/08/02 مصوبه هيات وزيران  
1389/08/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1389/09/13 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1389/12/14 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-