شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/03/19 مصوبه هيات وزيران  
1387/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1387/04/22 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-