شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان صنايع هوايي قدس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/05/09 مصوبه هيات وزيران  
1384/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1386/09/07 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1386/09/07 متن نهايي اساسنامه  
1386/11/10 جدول تطبيقي  
1386/11/21 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1386/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-