شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/06/04 مصوبه هيات وزيران  
1388/07/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1388/07/29 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1390/05/22 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-