شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/05/03 مصوبه هيات وزيران  
1389/06/03 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1389/08/19 نامه دولت  
1389/11/03 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1389/12/04 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1389/12/13 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/12/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 15 - 85
1390/08/29 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1390/10/13 جدول تطبيقي  
1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1391/02/20 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-