شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/12/19 مصوبه هيات وزيران  
1387/01/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/02/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1387/02/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1387/02/15 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1387/02/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1387/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1387/03/25 متن نهايي اساسنامه  
1387/06/24 نامه دولت  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-