شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/09/04 مصوبه هيات وزيران  
1386/09/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-